فروش

صنعت گستر-گروه صنعت گستر-فروش

تیم های فروش

ما با تشکیل و راهبرد تیم های فروش،موجبات افزایش هر چه بیشتر فروش کالا یا سرویس مورد ارائه شما را فراهم می سازیم.

فروش چیست؟

فروش عبارت است از فرآیندی پیچیده که پس از مرحله بازاریابی محصول یا سرویس انجام گرفته و منجر به انجام یک معامله برد برد بین طرفین می گردد که در آن یک طرف معامله مبلغی را به ازای کالا یا سرویس مورد ارائه خود،به شخصی که به آن نیاز دارد،دریافت می کند.

مشارکت در فروش-صنعت گستر-گروه صنعت گستر

انواع متد فروش در گروه صنعت گستر

فروش سازمانی-صنعت گستر-گروه صنعت گستر-فروش-فروش سازمانی

فروش سازمانی

در این روش ما با استفاده از روابط و امکانات موجود و پس از برقراری ارتباط با سازمان ها و مجموعه های مختلف،فرآیند فروش را برای آنها انجام می دهیم.

فروش مویرگی

در این روش،با استفاده از تجربیات و تحقیقات خود پلن های گوناگون فروش را برای فروش به مصرف کننده نهایی به کار می بندیم و کالا یا سرویس مورد ارائه شما را مستقیما به کاربر نهایی می فروشیم.

فروش سازمانی-صنعت گستر-گروه صنعت گستر-فروش-فروش مویرگی